PENTADBIRAN & KEWANGAN

  • Menguruskan Hal Ehwal Bayaran Emolumen kakitangan jabatan dan lain-lain potongan yang berkaitan.
  • Menguruskan dan mengendalikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun jabatan
  • Menyemak dan menyediakan laporan bulanan kewangan
  • Menguruskan surat-surat yang berkaitan.